ALGEMENE VOORWAARDEN EN FACILITEITENREGLEMENT BODYWORKX

M.I.V. 1–10-2022

 1. 1. Definities

1.1 Club: de ondernemer die Bodyworkx exploiteert (ingeschreven bij de kamer van koophandel).

1.2 Lid/Leden: degene die met de club een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

1.3 Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap.

1.4 Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Bodyworkx c.q. de Club zoals opgenomen in de volgende bepalingen.

 1. Toepasselijkheid en info:

2.1 Bodyworkx wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

2.2 Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens in de Club liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

2.3 Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement.

2.4 Het Lid wordt toegelaten tot de Club en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.5 Bodyworkx streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van de Club. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van de Club om advies te vragen.

2.6 Het Lid begrijpt dat(groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in de Club op eigen risico.

 1. Het aanbod:

3.1 Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een(medisch) vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld.

Het aanbod bevat ten minste:

 • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het lidmaatschap. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om  periodieke kosten en/of eenmalige kosten;

 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;

3.2 De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.

3.3 Het aanbod gaat elektronisch vergezeld van een exemplaar van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

 1. Lidmaatschap:

4.1 De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

4.2 De Overeenkomst geeft Leden recht om 7 dagen per week gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten.

4.3 Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start het Lid in een lopende maand dan betaalt hij een gedeelte van de maand(restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe maand.

4.4 De eerste 30 dagen na startdatum zijn altijd een proefperiode. In deze periode kan het Lid beslissen of hij wil stoppen of doorgaan. Indien hij beslist te stoppen worden er na de eerstvolgende volledige maand geen kosten meer in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds gemaakte kosten tot aan het einde van de eerstvolgende volledige maand.

4.5 Als het Lid zijn toegangssleutel verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Club. Het Lid dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.

4.6 Er zal bij inschrijving een digitale foto van het lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

4.7 Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

4.8 Bodyworkx behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

4.9 Indien een minderjarig persoon lid wil worden dient de overeenkomst mede te worden ondertekend door een van de ouders of wettelijke voogd.

 1. Duur.

5.1 Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door de Club is ontvangen.

5.2 Als het Lid lid wordt van de Club voorafgaand aan de opening van de Club, zal de lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van de Club.

 1. Lidmaatschapsgelden.

6.1 Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen.

6.2 De Club maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

6.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt hoger dan 5%, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden.Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

6.4 De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 6.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd.

6.5 Bodyworkx zorgt ervoor dat de periodieke betalingen via automatische incasso worden geïncasseerd.

6.6 Kosten voor het inschrijfgeld en clubkey worden bij inschrijving van het lidmaatschap via pintransactie voldaan.

6.7 Bij een Lockdown of tijdelijke sluiting door de overheid dient het lidmaatschapsgeld doorbetaald te worden. Over het betaalde lidmaatschapsgeld vanaf de 3e maand in de lockdown of periode van tijdelijke sluiting kan voor 50% compensatie worden aangevraagd. Dit kan maximaal over 3 maanden per jaar. De startdatum waarop de compensatie ingaat wordt door de club bepaald. Het te compenseren bedrag zal worden verdeeld over een periode van 6 maanden. Indien het lidmaatschap voor of gedurende de periode waarin wordt gecompenseerd wordt opgezegd vervalt het recht op compensatie.

7.  Verzuim en te late betaling:

7.1 De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

7.2 Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst, heeft de Club het recht om het resterend openstaande saldo op te eisen. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten worden bij het Lid in rekening gebracht.

7.3 Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende koste voor te late betaling, waaronder de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het Lid.

7.4 Bij het Lid worden € 5,- bijkomende servicekosten in rekening gebracht voor iedere niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden.

7.5 Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het Lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

8. Opschorting van het lidmaatschap:

8.1 Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte, zwangerschap of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 6 maanden. De Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte, zwangerschap of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

8.2 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

8.3 De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

8.4 Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

9. Beëindiging:

9.1 Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:

a) Algemeen: De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via het invullen van een online electronisch opzeggingsformulier. Indien het Lid wil opzeggen dient hij een email te sturen naar contact@bodyworkx.nl met het verzoek om toegang te krijgen tot het electronisch opzegformulier. Pas nadat het electronisch formulier volledig is ingevuld en is binnengekomen bij de Club wordt de opzegging in behandeling genomen. Het Lid ontvangt via email een opzegbevestiging waarin de einddatum van het lidmaatschap staat vermeld. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of -ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd -aan het einde van de daaropvolgende maand;

b) Medisch; Als het lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel niet in staat is de Club te gebruiken, kan hij de Overeenkomst beëindigen door de Club minimaal 1 maand van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. De Club heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt:

c) Verhuizing: Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 20 kilometer van de locatie van de Club. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal 1 maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan de club electronisch toe te laten komen. De overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de volgende Maand.

9.2 Tussentijdse beëindiging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

– het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijke clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of

– het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid of teamlid van de Club.

   Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

9.3 Indien de Club haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 1. Toegangssleutels:

10.1 Bij inschrijving krijgt het Lid een clubkey, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze clubkey. Deze clubkey wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. clubkeys zijn niet overdraagbaar.

10.2 Bij verlies of diefstal van de clubkey dient het Lid dit bij de Club te melden en een nieuwe vervangende clubkey te kopen.

10.3 Leden die hun clubkey niet bij zich hebben zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

11. Veiligheidsvoorschriften:

11.1 De Club wordt bewaakt met behulp van videocamera’s.

11.2 In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Club verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen.

11.3 Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt  kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Club.

11.4 Het Lid dient de bediening van de alarmmelder te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelder kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

11.5 Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit  dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

11.6 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

11.7 Het dragen van een helm of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

 1. Gasten:

12.1 Het meebrengen van gasten naar de club is niet toegestaan. Indien iemand graag meer wil weten van de Club kan hij hiervoor een contactformulier invullen op de website. De Club zal contact opnemen om een afspraak in te plannen.

12.2 Een rondleiding geven en informatie verschaffen kan alleen op afspraak.

12.3 Indien een Lid ongevraagd een gast toegang geeft tot de club zal een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

13. Gedrag:

13.1 Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club.

13.2 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.2.

13.3 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

13.4 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

13.5 Het gebruik van een handdoek is ten alle tijden verplicht. Er worden door de Club geen handdoeken uitgeleend. Zonder handdoek is sporten niet mogelijk.

13.6 Het ongewenst maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in de ruimte van de club.

14. Verkoop van de Club:

14.1 Indien de Club wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.

14.2 In het in artikel 15.1 omschreven geval blijft de Overeenkomst van kracht. Het Lid blijft de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe Club geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de Club door het Lid.

15. Verplichtingen van de Club:

15.1 De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

15.2 De Club onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

15.3 De Club staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

15.4 De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

16. Verplichtingen van het lid:

16.1 Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden (huishoudelijke) reglementen van de Club.

16.2 Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Club c.q. de medewerkers van de Club op te volgen  .

16.3 Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan de Club.

16.4 Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig elektronisch aan de Club mede te delen.

17. Aansprakelijkheid

17.1 De Club is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals

bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van de Club komt. De Club is niet aansprakelijk voor schade aan o  vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is onrechtmatig handelen van Club. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein van de Club

17.2.De Club zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd me  het eigen risico.

17.3 Het Lid is tegenover de Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

18. Tussentijdse wijzigingen aanbod:

18.1 De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

19.Privacy:

19.1 De Club verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

19.2 In het Privacy beleid, staat welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

22. Toepasselijk recht:

Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

FACILITEITENREGLEMENT

Onze club beschikt over verschillende soorten apparatuur die het voor u mogelijk maken om uw fitnessdoelen te bereiken. Wanneer u deelneemt aan een fitnessafspraak krijgt u uitgelegd hoe de apparatuur werkt. In dit reglement staat voor verschillende type apparatuur kort uitgelegd waar u rekening mee dient te houden tijdens het trainen. Daarnaast zijn in dit reglement veiligheidsvoorschriften opgenomen. Leden worden geacht dit reglement na te leven. Wij verwijzen u naar de Lidmaatschapsvoorwaarden voor eventuele consequenties van niet-naleving van dit reglement.

Algemeen:

 • U dient geen gebruik te maken van apparatuur als u niet (zeker) weet hoe deze apparatuur werkt. Vraag in dat geval altijd eerst om uitleg of begeleiding aan het aanwezige personeel in de club. Is er geen personeel aanwezig?

Maak dan een afspraak tijdens de bemande uren.

 • U moet alle instructies die door de trainer of door een andere medewerker worden gegeven opvolgen.
 • Zorg ervoor dat bij ieder gebruik van fitnessapparatuur uw schoenveters zijn gestrikt en u geen (grote en/of losse  sieraden om of in heeft.
 • Draag geen te losse kleding.
 • Indien apparatuur defect is dient u dit direct, doch uiterlijk binnen 12 uur nadat u het defect hebt ontdekt, te melden.

Loopbanden:

De loopbanden bieden u de mogelijkheid om op de plaats te wandelen of te rennen. Voordat u begint te trainen op de loopband:

 • Zorg ervoor dat de loopband stilstaat.
 • Zorg ervoor dat de loopband is aangesloten en de display verlicht is.

Fietsen:

De fietsen starten wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te fietsen:

 • Stel eerst uw stoel in.
 • Gebruik de voetriempjes om uitglijden te voorkomen.

Crosstrainers e.d.:

De apparatuur start wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te trainen:

 • Houd beide voeten op de pedalen/treden tijdens het gebruik.
 • Zorg ervoor dat de pedalen/treden tot volledige stilstand zijn gekomen voor dat u afstapt.

Krachtapparatuur:

·Stel de krachtapparatuur in voordat u begint te trainen:

 • Stel de stoel en overige instellingen in op een passend niveau.
 • Stel de gewichten in op een passend niveau.
 • Neem alle waarschuwingen (die vermeld staan op de apparatuur) in acht.

 • Als u het apparaat gebruikt, houd uw handen en voeten uit de buurt van gewichten, bewegend  onderdelen en kabels. Gebruik de aanwezige grips voor handen en voeten.
 • Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen heffen.
 • Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
 • Pas de apparatuur NIET aan met extra gewicht, kabels of andere accessoires.

Free weights:

Tot free weights behoren de dumbells, halters en halterschijven. Vóór het begin van een training met free weights:

 • Gebruik de gewichten op een passend niveau.
 • Neem alle waarschuwingen die vermeld staan op de apparatuur in acht.
 • Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen heffen

 • Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
 • Train altijd samen met iemand (iemand die in staat is om jou te helpen met de gewichten
 • Laat gewichten NOOIT vallen. Leg ze na de training weer terug op hun plaats.

 

Veiligheid:

 • Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking.Dit videosysteem wordt gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. Ondanks dit bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij he  binnenkomen of verlaten van het gebouw.

 • Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen en/of op u zwaaien om de deur open te maken, aangezien dit risico’s voor u en de andere sporters met zich mee kan brengen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden.
 • Bodyworkx heeft unieke beveiligingsfuncties en is uitgerust met noodknoppen. Deze zijn om de betreffende instanties (politie, ambulance) te waarschuwen in het geval  ofwel zich bedreigd voelt of behoefte heeft aan medische hulp.

Toiletten, douches en lockers:

 • Houdt deze ruimtes a.u.b. schoon en wees voorzichtig tijdens het binnentreden of verlaten van deze ruimtes, aangezien de vloeren nat kunnen zijn.

 • Lockers dienen na vertrek leeg en schoon achtergelaten te worden. Lockers mogen niet worden gereserveerd. De Club heeft het recht om lockers die na sluitingstijd gesloten zijn te openen.

Blessures en eerste hulp:

In het geval dat u of een ander individu gewond raakt:

 • Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar op de training vloer.

 • Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u 112. Voor reanimatie is een AED aanwezig.
 • Meld alle verwondingen en andere incidenten binnen 12 uur na het voorval electronisch aan de club.

Stroomuitval:

In het geval van een stroomstoring kunt u het pand verlaten via de member Entrance.

Brand:

In het geval van een brand, of als je rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het gebouw direct. Bel 112 daarna onmiddellijk.